Rozwój kompetencji studentów i studentek Społecznej Akademii Nauk

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany w Warszawie od lutego 2017 do czerwca 2018

Projekt realizowany jest od 01.02.2017 do 30.06.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne


Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczestników projektu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, przez wprowadzenie praktycznych form kształcenia na poziomie wyższym oraz aktywny udział pracodawców w kreowaniu i realizacji programów kształcenia.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

1. diagnozę kompetencji niezbędnych na rynku pracy uczestników projektu;
2. podniesienie kompetencji w zakresie m.in. przedsiębiorczości poprzez ukończenie
a) certyfikowanych szkolenia i zajęć warsztatowych kształcących kompetencje
b) dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami
c) dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektów,
3. podniesienie kompetencji zawodowych potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy poprzez ukończenie:
a) wizyt studyjnych u pracodawców
b) dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami
c) dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej.


Efektem projektu będzie zwiększenie szans
absolwentów kierunków:

 • zarządzanie,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • grafika,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • logistyka
na rynku pracy dzięki podwyższonym kompetencjom, w odpowiedzi na potrzeby pracodawców, czyli lepsze ich dostosowanie do branżowego rynku pracy.


Warunkiem udziału w projekcie jest:

- posiadanie statusu Studenta Społecznej Akademii Nauk (na jednym z trzech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i zaocznych, studiów licencjackich i magisterskich kierunków:

 • zarządzanie,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • grafika,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • logistyka


- złożenie deklaracji uczestnictwa we wszystkich proponowanych formach wsparcia, - udzielenie wymaganych danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie.Wartość projektu:

927.687,50 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 781.855,03 PLN.

W ramach projektu zrealizowane będą:

Indywidualne Bilanse Kompetencji

Wszyscy Studenci uczestniczący w projekcie uzyskają konsultacje doradcy zawodowego i pomoc w identyfikacji swoich zasobów, umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz wskazanie potrzeb podniesienia określonych kompetencji.

Bilanse Kompetencji będą punktem wyjścia do realizacji planów kariery zawodowej z uwzględnieniem dostosowania własnych kompetencji do zmieniających się wymagań rynku pracy dzięki uczestnictwu we wszystkich oferowanych formach szkoleniowych oraz wskazań do samodzielnego kształcenia w przyszłości (Lifelong learning).

Bilanse Kompetencji będą przeprowadzane dwukrotnie: na początku projektu oraz po zakończeniu zaplanowanych szkoleń, warsztatów czy zajęć dodatkowych.Szkolenia i warsztaty certyfikowane

Każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniach, warsztatach, („Warsztaty z przedsiębiorczości”, "Zakładanie działalności gospodarczej", "Wsparcie przedsiębiorstwa zewnętrznymi środkami finansowymi oraz metody aplikowania o zewnętrzne środki finansowe", "Zawodowy Manager"), mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wizytach studyjnych, zajęciach projektowych, warsztatowych zajęciach z pracodawcami (tematyka związana ściśle z kierunkiem studiów), które podnoszą kompetencje zawodowe.

Warsztaty i zajęcia

Warsztat z przedsiębiorczości, w którego zakres wejdą:

 • tworzenie pomysłu,
 • podejmowanie decyzji,
 • wprowadzanie rozwiązań w życie,
 • tworzenie niepowtarzalnej wartości rynkowej,
 • negocjacje,
 • reguły gospodarowania finansami,
 • system prawa polskiego dla przedsiębiorców,
 • zastosowanie gier symulacyjnych,
 • gry decyzyjne,
 • zarządzanie sprzedażą oraz relacjami z klientami,
 • zarządzanie strategiczne
W efekcie uczestnik projektu po zakończeniu kursu potrafi:
 • podejmować decyzje w oparciu o różne warunki brzegowe
 • gospodarować czasem w sposób efektywny
 • analizować sytuacje rynkowe
 • wdrażać systemy organizacji do przedsiębiorstwa
 • zarządzać sprzedażą w różnych warunkach rynkowych
 • wdrażać wiedzę z zakresu prawa polskiego.

 Warsztat „Zakładanie działalności gospodarczej”, w zakres którego wejdą:

 • Poznanie procedury zakładania firm,
 • Poznanie form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie dokumentów księgowych,
 • księgowość małych i średnich firm.
W efekcie uczestnik projektu po zakończeniu kursu potrafi:
 • zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą,
 • wypełnić dokumenty księgowe, zusowskie, zgłoszeniowe i rozliczeniowe,
 • wyliczyć podatek na zasadach ogólnych i podatek liniowy,
 • wypełnić deklaracje podatkowe.

 Warsztat „Wsparcie przedsiębiorstwa zewnętrznymi środkami finansowymi oraz metody aplikowania o zewnętrzne środki finansowe", w zakres którego wejdą:

 • Poznanie zasad pisania wniosków aplikacyjnych z załącznikami zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
 • otrzymanie informacje dotyczących głównych źródeł pozyskiwania funduszy unijnych
 • poznanie zasad rozdzielania funduszy,
 • poznanie programów, z których można korzystać,
W efekcie uczestnik projektu po zakończeniu kursu potrafi:
 • tworzyć projekty samodzielnie, bez udziału firm trzecich.

 Certyfikowane szkolenie - "Zawodowy Manager"

Po ukończeniu kursu studenci będą posiadali wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte umiejętnościami z obszaru zarządzania, a także potrafi:

 • zarządzać zasobami ludzkimi
 • wyznaczać cele zgodnie z metodą SMART
 • planować i organizować pracę zespołu
 • skorzystać z umiejętności skutecznego słuchania
 • zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą zdawali egzamin w zewnętrznej instytucji certyfikującej. Osoby, które będą miały pozytywny wynik egzaminu otrzymają certyfikat „Manager”Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami. Pomagające w nabyciu kompetencji zawodowych potrzebnych na rynku pracy.

 • "Zwinne zarządzanie projektami"
  W dobie zmiennych warunków otoczenia ten typ zarządzania staje się standardem w zarządzaniu przedsiębiorstwach. Zajęcia obejmą zagadnienia związane z wprowadzaniem adaptacyjnych metod zarządzania przebiegiem procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
 •  "Dziennikarstwo sportowe"
  Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę dotyczącą pracy operatora oraz fotografa sportowego, realizacji widowiska sportowego(montaż, praca w wozie transmisyjnym), poznają kwestie dotyczące prawa autorskich w sporcie.
 • "Tworzenie nowoczesnych stron www"
  Uczestnicy projektu poznają: techniki instalacji systemu WordPress, zarządzania zawartością strony, modyfikację szablonów systemu, funkcjonalności wtyczek, optymalizację stron pod wyszukiwarki, dodatkowe narzędzi Google, publikacji gotowego serwisu w Internecie.
 • "Systemy bezpieczeństwa w zarządzaniu informacją"
  Uczestnicy projektu poznają zasady implementacji norm i przepisów prawa w zarządzaniu organizacjami (SZBI oraz PDCA). Uczestnicy w trakcie warsztatów symulują zdarzenia kryzysowe i określają sposoby ich rozwiązania.
 • "Logistyka w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa"
  Uczestnicy projektu poznają prawidłowości i przebieg procesów logistycznych, procedury oraz przepisy bezpieczeństwa. We współpracy z pracodawcami sprawdzą w warunkach rzecz. jak skuteczna logistyka wpływa na stan bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.Zadania praktyczne realizowane metodą projektową. Pomagające nabyć kompetencje zawodowe potrzebne na rynku pracy.

 • "Strategiczne zarządzanie czasem i zasobami w sytuacjach gospodarczych
 • "Kampania PR”
 • "Autorskie portfolio z uwzględnieniem profesjonalnej identyfikacji graficznej
 • "Zarządzanie scenariuszowe sytuacjami kryzysowymi"Wstępne założenia realizacji warsztatów

Harmonogram zajęć jest w trakcie opracowania.

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa, pokój 232

Biuro projektu

e-mail: projekt.kompetencje@san.edu.pl

Telefon